Opći uvjeti poslovanja

1.    OPĆE ODREDBE

Ovdje objavljeni opći uvjeti i upute, sastavni su dio ugovora između Turističke agencije Roses & Grapes, j.d.o.o. , (u daljnjem tekstu Agencija) i naručitelja koji kupuje odabrani doživljaj, rezervaciju smještaja ili jednodnevni izlet.  Agencija organizira doživljaj, izradi ponudu smještaja i posebne programe, koji u su skladu s naručiteljovim željama. Pod posebnim programom za doživljaje smatra se organizacija tematskih programa u skladu sa željama naručitelja. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od objavljenih u točkama ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu. 

 2.     SADRŽAJ USLUGA 

Agencija osigurava naručitelju provedbu usluge smještaja i opcije za izleta-dozivljaja prema predugovornim informacijama tj. programu putovanja prema sklopljenom ugovoru i programu objavljenim na internet stranicama i/ili promidžbenom materijalu te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji/ponudi. Sadržaj usluge agencija neće ostvariti u potpunosti na opisani način u slučaju izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su teroristički napad, elementarne nepogode, potresi, ratovi, nemiri, poplave, požari, sanitarni poremećaji, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova, vremenske neprilike, prometne nezgode i slično.

3.     REZERVACIJE I PLAĆANJA

Upiti i informacije o uslugama Agencije primaju e-mailom, elektroničkim putem, pismeno i telefonom. Temeljem primljenog upita naručitelju će biti dostavljena ponuda/prijedlog ugovora koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (Internet, email, uplata na poslovni račun) i kada agencija primi odgovarajuću akontaciju kako je dogovoreno u prijedlogu ugovora. Agencija, ako se drugacije ne ugovori, postupa na način da naručitelj prilikom rezervacije uplati iznos od 30% akontacije. Ukoliko odustane od doživljaja na vrijeme ima pravo na povrat od 15% akontacije.  Naručitelj je dužan uplatiti ukupan iznos do najkasnije mjesec dana prije dolaska. Ukoliko naručitelj nakon uplate ukupne iznosa u razumnom roku odustane od putovanja iz ozbiljnih razloga Agenciji ostaje akontacija od 30%. Ako je ugovaratelj izvršio rezervaciju u ime drugih osoba, naručitelj preuzima sve obveze nositelja putovanja. Naručitelj je dužan dati sve potrebne podatke i/ili dokumente koji su potrebni za realizaciju putovanja, smještaja. Naručitelj je odgovoran za svu štetu koja nastane zbog davanja netočnih ili nepotpunih podataka odnosno dokumenata. U slučaju da je naručitelj maloljetno dijete, ugovor se smatra obvezujućim odnosno proizvodi pravne učinke tek kada se roditelj (skrbnik) djeteta suglasi s ugovorenim putovanjem odnosno odredbama ugovora, potpisom tog ugovora ili davanjem posebne pisane suglasnosti. Za rezervacije  na upit agencija neće prihvatiti prijavu rezervacije bez uplaćene akontacije kako je navedeno u ugovornim informacijama. Naručitelja je za usluge smještaja i opcije za izlete-dozivljaje  i ostale usluge dužan poštivati uvjete plaćanja navedene u ugovoru.

4.     SADRŽAJ I CIJENA USLUGE

Agencija je sve potrebne informacije o programu putovanja navela na svojim internet stranicama.  Agencija je specijaliziran za organizaciju izleta-doživljaja na planini Biokovo. Izlet-doživljaj se organizira kombi vozilom ili u obliku pješačke ture. Ukoliko se izlet organizira putem kombi vozila Agencija predlaze grupe do 15 ljudi te je u cijenu uključen vozač, pratitelj grupe. Moguća je organizacija za vece grupe pod posebnim uvjetima gdje Agencija osigurava ovlaštenog Vodića. Ukoliko se izlet organizira u obliku pješačke ture  Agencija osigurava vodića u skladu s pravilima.  Naručitelj može zatražiti fakultativne i posebne usluge prije odlazka na izlet i plaćaju se pružatelju usluge – predstavniku organizatora u valuti zemlje u kojoj se pruža usluga. Sve cijene za dodatne usluge/naknade koje su navedene u programu/ predugovornim informacijama podložne su promjenama do izrade ugovora. Agencija zadržava pravo promjene cijena koje su objavljene i prihvaćene ugovorom ukoliko je došlo do promjene cijena na koje se nije moglo utjecati kao npr.: trošak goriva, visina poreza, promjena cijene od treće osobe obuhvaćene ugovorom kao i o povećanju cijene mora obavijestiti na jasan i razumljiv način naručitelj najkasnije 20 dana prije početka izleta. Isto tako Agencija mora obrazložiti razlog povećanja cijene sa jasnim izračunom. 

5.     KATEGORIZACIJA I KVALITETA SMJEŠTAJA I OSTALO

 Svi smještajni objekti, prijevozna sredstva, restorani i dr. što je ponuđeno u programu opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u trenutku izdavanja programa i standardi usluga, prijevoznih sredstava i smještajnih objekata nisu usporedivi. Naručitelj je prihvaćanjem ovih općih uvjeta izjavljuje da je upoznati sa tom činjenicom. Agencija zadržava pravo promjene apartmana ili hotela, pod uvjetom da osigura hotel u istoj ili višoj kategoriji. Agencija ne garantira specifična sjedala u autobusu te se potpisivanjem ugovora smatra da je naručitelj prihvatio bilo koje sjedalo u vozilu.

 6.     PROMJENA PREDUGOVORNIH INFORMACIJA/ PROGRAMA PUTOVANJA I PRAVO ORGANIZATORA NA RASKID /OTKAZ PUTOVANJA

Predugovorne informacije/program putovanja Agencija ima pravo izmijeniti u slučaju izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Sve usluge koje su ugovorene moraju se zamijeniti isključivo istom ili višom kategorijom u izvanrednim okolnostima.Ako je Agencija prisiljena izmijeniti prije početka smjestaja ili izleta-dozivljaja bilo koju od glavnih obilježja usluge ili je u situaciji da ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve ili predloži povećanje cijene smjestaja ili izletu-dozivljaju  više od 8 % naručitelj može u roku koji odredi Agencija prihvatiti predloženu izmjenu ili raskinuti ugovor bez plaćanja naknada za raskid ugovora. Ukoliko naručitelj ne obavijesti Agenciju o svojoj odluci u zadanom roku ugovor se smatra raskinutim. Organizator može raskinuti ugovor o smjestaju ili izletu-dozivljaju prije početka paket aranžmana i naručitelju u cijelosti vratiti sva plaćanja, bez obveze naknade štete naručitelju , ako je broj osoba koje su prijavljene za izlet-dozivljaj manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru i ako organizator obavijesti naručitelja o raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u ugovoru.

7.     OBVEZE AGENCIJE

Dužnost agencije je brinuti se o provedbi usluga u dobroj namjeri i izboru pružatelja usluga te se brinuti o pravima naručitelja i njihovim interesima sukladno pravilima struke i običajima u turizmu.Agencija je dužna naručitelju u pisanom ili elektronskom obliku staviti na raspolaganje sve predugovorne informacije/program:

– o iznosu ili postotku predujma te o broju i iznosu obroka otplate ostatka cijene

– minimalni broj polaznika

– odredište/odredišta, plan putovanja i razdoblja boravka, s datumima te, ako je uključen smještaj, broj noćenja broj dnevnih obroka/plan prehrane.

– sredstva, karakteristike, i kategorije prijevoza, mjesto polaska i povratka

– lokacija, glavne karakteristike i prema potrebi vrsta i kategorija smještaja u skladu pravilima odredišne zemlje

– da li je putovanje prikladno za osobe sa smanjenom pokretljivošću te na zahtjev naručitelja precizne informacije o prikladnosti putovanje ili odmora uzimajući u obzir potrebe naručitelja

– tvrtku i zemljopisnu adresu organizatora te kontakt broj i mail adresu prema potrebi

Nakon izvršenja usluge ili paket aranžmana korisniku usluge, ispostavlja se račun. Ukoliko provedba usluge odstupa od dogovorenog, agencija je dužna dati odgovor zbog eventualnog ne izvršenja usluge ili dijela usluga. Agencija je dužna naručitelja upoznati sa informacijama o zemlji u koju putuje, graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima vezanim uz dogovoreno putovanje i boravak te o mišljenju Ministarstva Vanjskih  i Unutarnjih poslova RH o stupnju rizičnosti putovanja .Agencija će uvijek pomoći naručitelju ako dođe do poteškoća. Dati će informacije o zdravstvenim službama, konzularnim i lokalnim tijelima te će dati sve od sebe da pomogne riješiti problem, pritužbu ili nezadovoljstvo.  

8.     OBVEZA NARUČITELJA, PUTNI DOKUMENTI I POŠTIVANJE PROPISA

naručitelj koji se prijavljuje na putovanje u inozemstvo dužan je imati važeće putne dokumente. U slučaju da je za putovanje/ paket aranžman potrebna viza za ulazak u određenu zemlju, Agencija će obavijestiti naručitelja o potrebnim dokumentima za ishođenje vize. naručitelj dužan je ishoditi vizu i poštivati sve carinske i devizne propise Republike Hrvatske odnosno države odrednice i države kroz koje se prolazi ili boravi.  U slučaju da Kutnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje sam snosi sve nastale troškove. Naručitelj dužan je pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju grubog kršenja odredbi kućnog reda i prijevremenog napuštanja objekta na zahtjev davaoca usluga, ne oslobađa gosta kod podmirenja troškova smještaja za cjelokupni rezervirani period, a ukoliko se davalac usluga složi da gost nije obvezan podmiriti cjelokupni rezervirani period, a radi se o realiziranom boravku do 3 noćenja (1,2 ili 3 noćenja) cijena realiziranih noćenja uvećava se za 30 % (dodatak za kraći boravak).Za pojedine destinacije potrebno je cijepiti se prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije te naručitelj za takve destinacije mora imati liječničku potvrdu da je cijepljenje provedeno. Ukoliko se putovanje/paket aranžman ne može realizirati zbog nedostatka navedenih dokumenata Agencija ne snosi nikakve troškove već naručitelj odgovara za svu nastalu štetu.  Preporuka je da naručitelj osobno posjeti web stranicu Ministarstva unutarnjih poslova RH i da se informira o rizicima putovanja u pojedine države te preporukama i savjetima za sigurnije putovanje na http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/upozorenja/

9.PRTLJAGA

Naručitelj mora voditi brigu o svojim stvarima i prtljazi. Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena u smještajnom objektu ili prijevoznom sredstvu. Agencija preporuča uplatu putnog osiguranja koje uključuje i osiguranje prtljage ili najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuje se pružatelju usluge, Agenciji i nadležnoj policijskoj postaji.

10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki naručitelj koji je nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, naručitelj je dužan na dan dolaska odmah reklamirati neodgovarajuću uslugu kod voditelja putovanja odnosno predstavnika Agencije. naručitelj je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko naručitelj na samom mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu pronađe zamjenski smještaj, takav naručitelj ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne. Također ako naručitelj na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu naručiteljovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. Ukoliko ni nakon intervencije agencije problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, naručitelj je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na dicascata@gmail.com  ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.
Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 15 dana po primitku  prigovora. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Zakonom o turističkoj djelatnosti  isključuje se pravo kupca na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo naručitelj, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.). Ukoliko se naručitelj odlučio za rezervaciju iz posebne LAST MINUTE ponude, tada naručitelj prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje agencija ne može utjecati, a naručitelj je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga naručitelj nema pravo prigovora prema agenciji. Sukladno posebnom zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova dostupni mehanizmi za alternativno rješavanje potrošačkih sporova obuhvaćaju mogućnost pokretanja postupka alternativnog rješavanja potrošačkog spora pri ovlaštenom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojim je organizator obuhvaćen i putem platforme za online rješavanje potrošačkih sporova za usluge kupljene putem interneta).

– Ovlašteno tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojim je organizator obuhvaćen je Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, 10000, https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju.

– Za usluge koje su kupljene putem interneta naručitelj može svoju pritužbu uputiti ovlaštenom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koristeći platformu za online rješavanje potrošačkih sporova koja je dostupna na sljedećoj adresi mrežne stranice https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

11. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Agencija će prikupiti I obrađivati samo one osobne podatke naručitelja koji su nužni za realizaciju putovanja. Sve što je Agencija saznala o naručitelju čuvati će kao poslovnu tajnu I nikome neće priopćiti njegove prikupljene osobne podatke osim u zakonom propisanim slučajevima.Dobiveni podaci dostupni su isključivo samo zaposlenicima Agencije te se isti obrađuju I koriste samo za potrebe realizacije ugovorene usluge u skladu sa Izjavom o zaštiti osobnih podataka Agencije 

12. ZAVRŠNJE ODREDBE

Potvrdom rezervacije odnosnom uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana naručitelj u cijelosti prihvaća ove opće uvjete poslovanja. Ovi opći uvjeti sastavni su dio rezervacije/Ugovora koji se sklapa između Agencije i naručitelja. Sva moguća odstupanja od ovih općih uvjeta, moraju biti navedena na predugovornim informacijama /programu putovanja i moraju biti dostavljena naručitelju uz Ugovor ili u samom ugovoru. naručitelj potpisivanjem ugovora u cijelosti prihvaća predugovorne informacije/program putovanja  kao i ove opće uvjete.

Published by dicascata

www.dicascata.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: