Všeobecné obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Zde uvedené všeobecné obchodní podmínky a pokyny jsou nedílnou součástí smlouvy mezi zážitkovou cestovní agenturou Roses &Grapes, j.d.o.o. (dále jen cestovní agentura) a klientem, který si vybraný zážitek, program, rezervaci ubytování nebo jednodenní výlet zakoupí. Agentura organizuje zážitek, vytváří nabídku ubytování a speciální programy, které jsou v souladu s přáním klienta. Nabídka je tvořena v souladu s přáním klienta. Pokud je v konkrétním programu zveřejněno jiné ustanovení, než které je zveřejněno v bodech těchto všeobecných obchodních podmínek, platí ustanovení/podmínka zveřejněná v programu. 

2. OBSAH SLUŽEB 

Agentura poskytuje klientovi realizaci výletů, vzdělávacích kurzů, ubytovacích služeb nebo zážitkového programu dle požadavků klienta. Nabízená služba odpovídá obsah, programu u či popisu zveřejněného na webových stránkách a/nebo propagačních materiálech, ve smlouvě a dle popisu a termínu v souladu s potvrzenou rezervací/nabídkou. Obsah služby nebude agenturou plně realizován popsaným způsobem v případě mimořádných okolností, které nelze předvídat nebo odstranit, jako jsou teroristický útok, přírodní katastrofy, zemětřesení, války, nepokoje, záplavy, požáry, hygienické poruchy, náhlé změny jízdních řádů, zpoždění letadel, povětrnostní podmínky, dopravní nehody a podobně.

3. REZERVACE A PLATBY

Dotazy a informace o službách Agentury jsou obdrženy e-mailem, elektronicky, písemně a telefonicky. Na základě obdrženého dotazu bude zadavateli poskytnuta nabídka/návrh smlouvy, který je považován za závazný poté, co byl podepsán smluvními stranami nebo jinak jasně potvrzen jeho souhlas (internet, e-mail, platba na obchodní účet) a kdy agentura obdrží příslušnou zálohu, jak bylo dohodnuto v návrhu smlouvy. Agentura, pokud není smluvně uzavřena odlišně, jedná tak, že klient uhradí výlet či zážitek ve chvíli objednání. Lze aplikovat také postup jinak běžný při rezervaci ubytování. Klient zaplatí částku 30% zálohy. Pokud zruší svou rezervaci měsíc dopředu, má nárok na vrácení 15% zálohy.  V případě ubytování je klient povinen zaplatit celkovou částku nejpozději jeden měsíc před příjezdem. Pokud klient po zaplacení celkové částky v přiměřené lhůtě zruší cestu ze závažných důvodů, je agentuře ponechána záloha ve výši 30%. Pokud zhotovitel učinil rezervaci jménem jiných osob, přebírá zadavatel veškeré povinnosti. Klient je povinen poskytnout veškeré potřebné informace a/nebo dokumenty nezbytné pro realizaci cesty, ubytování. Klient odpovídá za případné škody způsobené poskytnutím nepřesných nebo neúplných údajů nebo dokumentů. V případě, že je zadavatel nezletilým dítětem, je smlouva považována za závaznou nebo má právní účinky pouze tehdy, pokud rodič (opatrovník) dítěte souhlasí se smluvní cestou nebo ustanoveními smlouvy, podpisem této smlouvy nebo udělením zvláštního písemného souhlasu. U rezervací na vyžádání agentura nepřijme registraci rezervace bez zálohy, jak je uvedeno ve smluvních informacích. Klient je povinen dodržovat platební podmínky uvedené ve smlouvě o ubytovacích službách a možnosti výletů a dalších služeb. 


4. OBSAH A CENA SLUŽBY

Agentura uvedla všechny potřebné informace o nabídce a obsahu svých služeb na svých webových stránkách.  Agentura se specializuje na pořádání výletů do pohoří Biokovo, Zážitků různého druhu, rezervaci ubytování pro jednotlivce i skupiny. Exkurze je organizována dodávkou nebo formou pěší turistiky. Pokud je exkurze organizována prostřednictvím dodávky, agentura navrhuje skupiny až 15 osob a cena zahrnuje řidiče, infrmace v češtině a další služby dle konkrétní nabídky výletu. Pro větší skupiny je možné organizovat za zvláštních podmínek – agentura poskytuje kvalifikované průvodce dle pravidel. Pokud je exkurze organizována formou pěší tury, agentura poskytuje průvodce v souladu s pravidly.  Klient si může před cestou vyžádat volitelné a speciální služby – ty uhradí poskytovateli služeb – zástupci pořadatele v měně země, kde je služba poskytována. Všechny ceny za doplňkové služby/poplatky uvedené v informacích o programu/ předsoudní smlouvě se mohou měnit až do vytvoření smlouvy. Agentura si vyhrazuje právo změnit ceny zveřejněné a přijaté smlouvou, pokud došlo ke změně cen, která nemohla být ovlivněna např.: náklady na pohonné hmoty, výše daně, změna ceny od třetí strany, na kterou se smlouva vztahuje, a zvýšení ceny musí klienta jasně a srozumitelně informovat nejpozději 20 dní před zahájením výletu. Stejně tak musí agentura odůvodnit důvod zvýšení cen jasným výpočtem. 

5. KATEGORIZACE A KVALITA UBYTOVÁNÍ A JINÝCH

 Všechna ubytovací zařízení, dopravní prostředky, restaurace atd., nabízené v programu jsou popsány podle oficiální kategorizace místní turistické organizace v době tvorby programu a standardy služeb, dopravních prostředků a ubytovacích zařízení nejsou srovnatelné. Přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek klient prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom. Agentura si vyhrazuje právo změnit apartmány nebo hotely za předpokladu, že zajistí hotel ve stejné nebo vyšší kategorii. Agentura nezaručuje konkrétní místa v mikrobuse a podpisem smlouvy se má za to, že klient přijal jakékoli místo ve vozidle.

 6. ZMĚNA PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ/ CESTOVNÍHO PROGRAMU A PRÁVO POŘADATELE UKONČIT /ZRUŠIT CESTU

Agentura má právo změnit informace/cestovní programy před uzavřením smlouvy v případě výjimečných okolností, které nebylo možné předvídat, vyhnout se jim nebo je napravit. Všechny smluvní služby musí být za výjimečných okolností nahrazeny pouze stejnou nebo vyšší kategorií. Je-li agentura nucena před zahájením ubytování nebo exkurzí změnit některý z hlavních rysů služby nebo se nachází v situaci, kdy nemůže splnit dohodnuté zvláštní požadavky nebo navrhne zvýšení ceny ubytování nebo výletního hovoru o více než 8 %, může zadavatel přijmout navrhovanou změnu nebo ukončit smlouvu ve lhůtě stanovené agenturou bez zaplacení poplatků za ukončení. Pokud klient neinformuje agenturu o svém rozhodnutí ve stanovené lhůtě, považuje se smlouva za ukončenou. Pořadatel může ukončit smlouvu o ubytování nebo exkurzi před zahájením zájezdu a vrátit klientovi veškeré platby v plné výši, bez povinnosti poskytnout klientovi náhradu škody, pokud je počet osob registrovaných pro odvolání k exkurzi nižší než minimální počet stanovený ve smlouvě a pokud pořadatel informuje klienta o ukončení smlouvy ve lhůtě stanovené ve smlouvě. 

7. POVINNOSTI AGENTURY

Povinností agentury je postarat se o poskytování služeb v dobré víře a výběr poskytovatelů služeb a postarat se o práva klienta a jeho zájmy v souladu s pravidly povolání a zvyků v cestovním ruchu. Zážitková cestovní agentura je povinna klientovi písemně nebo elektronicky zpřístupnit veškeré informace/program před uzavřením smlouvy:

– o výši nebo procentním podílu zálohy a o počtu a výši splátky splátky zbytku ceny.

– minimální počet účastníků.

– cíl/místo určení, itinerář a doba pobytu, s termíny a, pokud je zahrnuto ubytování, počet nocí počet denních jídel/dietního plánu.

– prostředky, vlastnosti a kategorie dopravy, místo odjezdu a návratu.

– umístění, hlavní charakteristiky a případně druh a kategorie ubytování v souladu s pravidly cílové země.

– zda je cesta vhodná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a na žádost zadavatele přesné informace o vhodnosti cesty nebo odpočinku s přihlédnutím k potřebám zadavatele

– společnost organizátora a zeměpisná adresa a kontaktní číslo a poštovní adresa podle potřeby

Po provedené službě nebo balíčku je uživateli služby vystavena faktura. Pokud se poskytování služby odchyluje od dohodnuté služby, je agentura povinna poskytnout odpověď z důvodu možného nevykonání služby nebo její části. Cestovní kancelář je povinna informovat klienta o zemi, do které cestuje, o hraničních, vízových a zdravotních formalitách souvisejících s dohodnutým cestováním a pobytem a o stanovisku Ministerstva zahraničí a vnitra Chorvatské republiky o stupni rizika cesty. Agentura bude klientovi vždy nápomocna, pokud nastanou potíže. Bude poskytovat informace o zdravotnických službách, konzulárních a místních úřadech a bude se co nejlépe zabývat problémem, stížnostmi nebo nespokojeností.

8. POVINNOST ZADAVATELE, CESTOVNÍ DOKLADY A DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
zadavatel žádající o cestu do zahraničí musí mít platné cestovní doklady. V případě, že je pro vstup do určité země vyžadována cesta/souborné služby, informuje cestovní kancelář klienta o nezbytných dokladech pro získání víza. zadavatel je povinen získat vízum a dodržovat všechny celní a devizové předpisy Chorvatské republiky, tj.  V případě, že Kutnik nemůže pokračovat v cestě z důvodu nedodržení předpisů, nese veškeré vzniklé náklady. Klient je povinen dodržovat domácí řád v ubytovacích zařízeních a v dobré víře spolupracovat s poskytovateli služeb. V případě hrubého porušení ustanovení domácích pravidel a předčasného opuštění zařízení na žádost poskytovatele služeb není host uvolněn při vypořádání nákladů na ubytování po celou vyhrazenou dobu, a pokud poskytovatel služeb souhlasí s tím, že host není povinen zaplatit celou rezervovanou dobu a jedná se o realizovaný pobyt až na 3 noci (1,2 nebo 3 noci), cena realizovaných nocí se zvyšuje o 30 % (příplatek za kratší pobyty). Pro některá místa určení je nutné být očkován v souladu s předpisy Světové zdravotnické organizace a klient pro tyto destinace musí mít lékařské potvrzení, že očkování bylo provedeno. Pokud z důvodu nedostatku těchto dokladů nelze cestovní/souborné služby realizovat, nenese cestovní kancelář žádné náklady, ale klient odpovídá za veškeré vzniklé škody.  Doporučujeme, aby klient osobně navštívil webové stránky Ministerstva vnitra Chorvatské republiky a informoval se o rizicích cestování do některých zemí a doporučeních a radách pro bezpečnější cestování do http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/upozorenja/

9.ZAVAZADLA

Klient se musí postarat o své věci a zavazadla. Agentura nenese odpovědnost za zavazadla, která byla zničena, ztracena, poškozena nebo odcizena v ubytovacím zařízení nebo dopravním prostředku. Agentura doporučuje platbu cestovního pojištění, které zahrnuje pojištění zavazadel nebo bezpečný pronájem, pokud taková možnost v ubytovacím zařízení existuje. Ztracená zavazadla nebo krádež jsou nahlášeny poskytovateli služeb, agentuře a příslušné policejní stanici.

10. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Každý zadavatel, který je držitelem zakázky, má právo vznést námitku proti nesplněné smluvní službě. Jsou-li nabízené služby neodpovídající, je klient povinen v danou chvíli neprodleně oznámit na email cestovní agentury. Klient je povinen v dobré víře spolupracovat s poskytovatelem služeb a agenturou za účelem odstranění příčin reklamace. Není-li klient spokojen se současnou situací a opustí zařízení a z vlastního podnětu najde jiné ubytování, aniž by dal agentuře možnost odstranit příčinu své nespokojenosti nebo mu najít náhradní ubytování, nemůže požádat o vrácení peněz ani podat žádost o náhradu škody, bez ohledu na to, zda byly jeho důvody oprávněné či nikoli. Také pokud klient přijme nabízené řešení reklamace odpovídající placené službě, agentura nebude brát v úvahu následnou stížnost klienta ani na něj reagovat. Pokud ani po zásahu agentury nebyl problém vyřešen, nejpozději do 8 dnů po návratu z dovolené je klient povinen zaslat písemnou stížnost spolu s podklady a fotografiemi prokazujícími základ stížnosti agentuře e-mailem na adresu dicascata@gmail.com. Agentura posoudí plně zdokumentované stížnosti obdržené do 8 dnů od ukončení rezervace. Agentura je povinna vydat písemné rozhodnutí o této stížnosti do 15 dnů od obdržení stížnosti. Maximální poplatek za reklamaci může dosáhnout výše inzerované části služeb a nemůže pokrýt již použité služby nebo celou částku ujednání. Zákon o turistické aktivitě vylučuje právo kupujícího nahradit ideální škodu. Agentura nenese odpovědnost za možné klimatické podmínky, čistotu a teploty moře v destinacích a za všechny ostatní podobné situace a události, které mohou způsobit nespokojenost klienta, a přímo se netýká kvality rezervované ubytovací jednotky (např. špatné počasí, špatně uspořádané pláže; nadměrné davy, krádeže nebo škody na majetku atd.). Pokud se klient rozhodl pro rezervaci ze speciální LAST MINUTE pak zadavatel přijme všechna rizika takového cestování. Tyto cesty obsahují nejisté skutečnosti, které agentura nemůže ovlivnit, a klient takovou cestu přijal především kvůli levnější ceně, a proto klient nemá právo proti agentuře vznést námitky. V souladu se zvláštním zákonem o alternativním řešení spotřebitelských sporů zahrnují dostupné mechanismy alternativního řešení spotřebitelských sporů možnost zahájit alternativní postup řešení spotřebitelských sporů se schváleným orgánem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů, který se rovněž vztahuje na organizátora prostřednictvím online platformy pro řešení spotřebitelských sporů pro služby zakoupené online).
– Oprávněný orgán pro alternativní řešení spotřebitelských sporů, který zahrnuje Mediační centrum Chorvatské obchodní komory, Rooseveltovo náměstí 2, 10000 Záhřeb, 10000, https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju.
– U služeb zakoupených on-line může zadavatel předložit svou stížnost oprávněnému alternativnímu orgánu pro řešení spotřebitelských sporů pomocí on-line platformy pro řešení spotřebitelských sporů, která je k dispozici na následující adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

11. SOUKROMÍ
Agentura bude shromažďovat a zpracovávat pouze ty osobní údaje klienta, které jsou nezbytné pro realizaci cesty. Vše, co se agentura o klientovi dozvěděla, bude drženo jako obchodní tajemství a své shromážděné osobní údaje nikomu nezveřejní, s výjimkou zákonem předepsaných případů. Získané údaje jsou k dispozici pouze zaměstnancům agentury a jsou zpracovávány a používány pouze pro účely realizace smluvní služby v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů Agentury 
12.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Potvrzením rezervace nebo zaplacením zálohy nebo celé částky dohody klient plně akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí rezervace/smlouvy uzavřené mezi Agenturou a zadavatelem. Všechny možné odchylky od těchto všeobecných obchodních podmínek musí být uvedeny v předsmluvním informačním/cestovním schématu a musí být předloženy zadavateli se Smlouvou nebo v samotné smlouvě. podpisem smlouvy zadavatel plně akceptuje informace/cestovní program před uzavřením smlouvy, jakož i tyto obecné podmínky.

Published by dicascata

www.dicascata.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: