Vztahy v Době Vodnáře, rok 2021 a dále

Relationships in the Age of Aquarius, 2021 and further

(for English scroll down)

🌹Od roku 2012 se duchovně probouzíme. Otevíráme svá pole širším, hlubším a vyšším perspektivám, začínáme chápat souvislosti, boží perspektivu i zákony Matky Země a Přírody. Začínáme chápat, že kromě zákonů, které vymyslel člověk jsou ještě zákony vyšší, které jej přesahují. Vnímáme i drobnější synchronicity nebo již žijeme přímo v každodenním synchronním vodopádu nebo alespoň potůčku. Do roku 2019 probíhal náš výcvik souběžně s dožíváním zaběhnutých způsobu žití pracovního i osobního života. Rok 2020 přinesl zatím největší zastavení. Bylo potřeba. Nekonečnost lidského obžerství a nezodpovědného hospodaření s dary Matky Země dalece přetekl pohár trpělivosti a nadřazenost krátkodobého zisku nad uvážlivým dlouhodobým. Paralelně s plánem černým, který svobodu a hojnost bezohledně bere více či méně větší části populace, je tu plán vyšší, cyklus planety, která dává poznat svobodu a hojnost nepoznaných kvalit, především naši vnitřní, duchovní. Ty přicházejí v tichu a nečinnosti. Stáváme se soběstačnými, opouštíme staré návyky, které nám již nefunkční, setkáváme se s našimi největšími strachy, učíme se spolupracovat, říct si o pomoc, přiznat svou slabost, neschopnost a zvedat se z popela.
🌹V roce 2019 ženy tvořili své kruhy a muži utužovali ty své. V roce 2020 se polarity setkávají. Potkáváme zásadní lidi opačného pohlaví. Často ještě nejde životní partnery, ale jsou to párové duše, se kterými jsme kompatibilní a učíme se tvořit v páru. Někdy nám to jde, jindy se raději chceme vracet do svých poustevnických nor, kde jsme zakonzervováni v systému a rutině, který jsme pracně vybudovali a zoptimalizovali k dokonalosti. A zrovna v tuto chvíli bychom to měli nechat celé rozmetat velkou vodou transformace atomových rozměrů…?! Odpověď je ANO. Čeká nás něco lepšího. A změna, obzvláště ta k lepšímu vede právě přes bouři, ztrátu jistot, komfortu, přechodnou ztrátu energie, vůle i naděje. Dovolme si tou bouří projít jen pozorováním a šetřeme si energii na jarní rozpuk.

🌹Mnoho z nás v roce 2020 potkalo ty správné lidi, položily jsme základy našich kmenů, rodin duše. Jak budou fungovat tyto naprosto nové jednotky lidské společnosti? Budou mnohem více autentické a nečekané než jakékoliv struktury dosud. Dosud jsme měli jednoduchou strukturu oficiálních vztahů, na jejíchž pozadím se odehrávali vztahy utajené, skryté, nepřiznané, za které jsme se styděli, kterými jsme si nebyli jistí. Nyní se vše protíná a vyplouvá na povrch takové jaké to je.

🌹Žen, které mají ŽIVÉ A ZDRAVÉ srdce a lůno bude výrazně ubývat. Již nyní bohužel naše společnost ztrácí schopnost soucitu, spolupráce, hodnot jemnějších a něžnějších, protože ženy tvrdnou, hořknou, zakyselují se tak jako za poslední roky mohutně vymírá a je trávena naše příroda. Moudré, něžné a zároveň silné ženy ale ještě jsou. Poznáte je tak, že když vejdou do místnosti rozprostře se takové jemné ticho, zář, jakoby všude najednou byly polštářky a nebesa. Tyto ženy Vás vyživí už jen svou přítomností. Není potřeba, aby něco říkali nebo dělali. Bude pro Vás dobré s nimi pobýt a za jejich čistotu, zdraví a uchovaný život je ocenit. Ocenit tu jiskru života, jež udrželi a nosí v sobě a kterou opět zažínají vyhaslá místa a životy. Takové ženy skutečně udržují své rodiny, domovy, kanceláře, nemovitosti a především děti zdravé a živé. Nemoc v rodině a hlavně nemoc dítěte je vždy záležitostí nemoci rodičů. Vědomá žena umí nemoc jednoduše a efektivně transformovat v poučení a ještě pevnější zdraví. Žena nevědomá odevzdává svou sílu do všech stran, utrácí za nefunkční leky, apod. Žena vědomá ví, že svým zdravým příkladem a svou láskou může vyléčit mnoho.

🌹V roce 2021 a v dalších letech bude těchto žen jen velmi málo. Proto budou za odměnu obklopeny rytíři s vyléčenými štědrými a soucitnými srdci. Vizuelně to bude vypadat jako první krok k návratu matriarchátu. Jedna žena, jenž je ztělesněním zdraví, lásky, soucitu, vlády nad sebou a vědomí božích zákonů a tedy i velkého vlivu kolem sebe bude mít kolem sebe skupinu lidí, která její vedení bude potřebovat. Obvykle bude tvořit ve skupině 3 žen. Tyto ženy budou podporovány a ochraňovány skupinou mužů, budou to takový rytíři kulatého stolu. Toto jsou nové struktury budování smysluplného nového světa a společnosti. Takhle napravíme dětem to, co jsme jim nyní způsobili. Takhle jim vrátíme opět pocit sounáležitosti, který mnohým v těchto dnech a měsících chybí.

🌹Muži budou procházet zkouškami odvahy a pevnosti. K odvaze dojdou tak, že ve stylu Vodnáře budou vystupovat ze své komfortní zóny, překračovat svůj stín a budou i riskovat, protože již nechtějí umírat ve svém šedivém zakonzervovaném systému, který bez pocitů svobody, risku a neomezenému rozletu kreativity a nápadů jim již mnoho nedává. Muži budou hozeni před nečekané zvraty, před splnění svých nejhlubších přáni těch, které si ani nenapsali na svůj seznam přání, protože na takové by ani nepomysleli. Také budou pokusy o jejich znejistění, roztřesení. To vše k tomu, aby se rozhodly k ještě větší pevnosti a v ní byli i v té svobodě. Aby ta svobodě nevycházela z emočních spletenců, ale právě z té pevnosti.

🌹 Ženy se naučí být opět múzami, jako za starých časů. Budou oceňovat plnou pozornost a přítomnost svého muže. Zároveň ale budou chápat, že k plnému naplnění mužova poslání on potřebuje, aby kolem něj tančily ženy tři. Může to tak být ve skutečnosti nebo jen v jeho představě. Podstatné ale je, aby ženy záře jiných žen vnímaly a vítaly a ne aby s nimi soupeřili a tím, blokovali svou i mužovu tvořící, plodící schopnost. Ženy musí přestat kastrovat své muže. Naopak je nutné, aby nechali jejich prostaty vykvést opět do plného zdraví. Zpět pozornost svého muže ženy mají přitahovat svou zdravou a spokojenou září a nikdy silou. Jen tak můžeme být tvořitelé a ne otroci. A nůžky se doširoka otevírají. Zdravá srdce, lůna a prostaty jsou a budou mocní a vlivní tvořitelé, zatímco srdce, lůna a prostaty vyhaslé a spící budou jen taženi jako oběti tím, co jim bude nadiktováno. Takže ve stylu vodnáře vytáhněme plachty a nechme vítr, přírodu, aby nás vedla tam a k těm lidem, kde se dotýkáme lásky a vášně ke tvoření a tvořme nově, překvapivě, šokujícně. Třeba jen pro tvorbu. I to je nesmírně léčivé.Přeji nám všem zářící srdce, lůna i prostaty, protože ve více lidech se to lépe táhne.

🌹🌹🌹Tím se také dostávám ke staro-novým tématům, kterým se budu věnovat v roce 2021 a se kterými se na mě můžete v případě potřeby obrátit:

• Alchymie zdravého těla

• Alchymie Vědomého početí

• Poslání duše

• Zářící srdce a šťavnaté lůno

• Cykly a rytmy

• Posvátná spojení ženy a muže v Kristovském Vědomí

OBJEDNÁVKY: dicascata@gmail.com

Kontakt🌹DIANA🌹: WhatsApp +385915588649, Tel: +420773644388.

CENÍK SLUŽEB

Youtube channel Roses & Grapes

Relationships in the Age of Aquarius, 2021 and further.

🌹We have been intensively awakening spiritually since 2012. We’ve opened our fields and consciousness to broader, deeper and higher perspectives, we began to understand the context, divine perspective and the laws of Mother Earth and Nature. We are beginning to understand that, in addition to the laws invented by man, there are higher laws that transcend them. We also perceive smaller synchronicities or we already live directly in a daily synchronous waterfall or at least a little stream. Until 2019, our training ran concurrently with living the old established ways of professional and personal life. The year 2020 brought the grand slowing down process, the most far-reaching so far. It was needed indeed. The infinity of human gluttony and the irresponsible use and abuse of Mother Earth’s gifts has far overflowed the cup of patience, and the supremacy of short-term profit over wise long-term oriented attitude went too far beyond bearable. In parallel with the Dark Plan, which ruthlessly takes freedom and abundance from more or less coincidental larger sections of the population, there is a higher plan, the cycle of the planet, which presents us with the gifts of yet unknown types of freedom and abundance, unfolding especially our inner and spiritual qualities. These unfold in rest and in silence. We become self-sufficient, we abandon old habits that are no longer functional for us, we meet our greatest fears, we learn to work together, ask for help, admit our weakness, incompetence and rise from the ashes.

🌹In 2019, women formed their circles and men strengthened theirs. In 2020, the polarities met. We met fundamental people of the opposite sex. Often there are no life partners yet, but they are twin souls and soulmates with whom we are compatible and learn to create in pairs. Sometimes we accept the challenge and start creating and aligning together immediately. Other times we prefer to return to our hermitage burrows, where we are preserved in a system and routine that we have laboriously built and optimized to perfection. And just at this moment we should let it all scatter with a big tsunami transforming all in a way an atomic bomb would… ?! The answer is YES. Something better awaits us. And change, especially for better, leads through storms, loss of confidence, comfort, temporary loss of energy, will and hope. Let’s just go through the storm by observing and save energy for the spring break.

🌹Many of us met the right people in 2020, thanks to that we laid the foundation of our tribes, the families of the soul. How will these completely new units of human society work? They will be much more authentic and unexpected than any structures yet. Until now, we had a simple structure of official relationships, at the background of which there were secret, hidden, unacknowledged relations, for which we were ashamed, with which we were not sure. Now everything intersects and floats to the surface as it is. To be seen, accepted, coped with.

🌹There will be less and less women who have an ALIVE and HEALTHY heart and womb. Unfortunately, our society is already losing the ability to be compassionate, cooperative, have gentle and deep long-term values. One of the reasons is that women are getting hard, harsh, bitter, acidic. It all happens due to the fact that in recent years, our nature has been dying out and has been constantly poisoned by human activity. However, there still are a few wise, tender and at the same time strong women. You will recognize them by the fact that when they enter the space, such a subtle silence spreads together with a glow, as if there were pillows and canopies everywhere around you at once. These women will nourish you only with their presence, their radiant shine, their juiciness. There is no need for them to say or do anything. It will be good for you to spent time in their presence and appreciate them for their purity, health and well-preserved life sparkle which awakens life in anything and anyone around them. Such women do keep their families, homes, property, projects, workspace and above all their children healthy and alive. Illness in the family and especially the child’s illness is always a matter of the parents’ illness. A conscious woman can easily and effectively transform the disease into a lesson learned and even be grateful for strengthened immunity and health once recovered. An unconscious woman giver her strength away in all directions, spends on dysfunctional drugs, etc. A conscious woman knows that with her own healthy and bright example and loving attitude she can heal and cure a lot.

🌹 In 2021 and beyond, there will be very few of these women. Therefore, as a reward, they will be surrounded by knights with healed generous and compassionate hearts. Visually, this will seem like the first step towards the return of matriarchy. One woman, who is the embodiment of health, love, compassion, self-control and awareness of God’s laws and therefore of great influence around her, will have around her a group of people who will need her guidance, her leadership. It will usually consist of 3 women who are creating in a group. These women will be supported and protected by a group of men who will be their knights of the round table. Some exceptional women can also function on their own as they have mastered the Holy Trinity of Sacred Femine inside them. They will love and enjoy co-creating with other women and men anyway. These are the new structures for building a meaningful new world and society. This is how we will fix the awfulness of the old world for our children. The is the only way out of the dysfunctional old patterns and systems which are falling apart and soon will fully be seen in their corruptness, dirtiness of intentions and gross hidden agendas. Only this way we can fix the mistakes that have been done. In this way, we will give our children back the sense of belonging that many lack in these days and months.

🌹Men will pass numerous tests of courage and firmness. They will gain courage by stepping out of their comfort zone, crossing their shadow and taking risks, because they no longer want to die in their perfectly organized and ordered but half-dead rigid system. They are now realizing that without the authentic and deep feelings of freedom, risk and the unlimited burst of creativity and ideas the life does no longer give them pleasure or joy. So that they reach their full new blossom, men will be faced with unexpected twists and turns. They will be challenged with their deepest desires being fulfilled. Even those they didn’t even dare to write on their wish lists. There will also be repeated and intensive attempts to make them doubt, feel uncertain, shake them, lose their confidence and belif. All this in order to shift on an even higher and deeper level of firmness. In all these processes it’s important to remember that the tests and traps apper so that the freedom is not based on emotional chaos of the man and wish to escape the challenges ahead of him, but solely on the inner firmness.

🌹Women will learn to be muses again, as in the old days. They will appreciate the full attention and presence of their men. At the same time, however, they will understand that in order to fully fulfil a man’s mission, he needs three women to dance around him. It can be so in reality or just in his imagination. However, it is essential that women perceive and welcome the radiance of other women and not that they compete with them and thus block their and the man’s creative, fertile ability. Women must stop castrating their men. On the contrary, it is necessary for their prostates to bloom back to full health. Gaining men’s full attention back after he was immersed in his mission the women have to attract it with their health and inner satisfaction, radiance and never by force. Only then we all can be creators and not slaves. And the scissors open wide. A healthy heart, womb and prostate are and will be powerful and influential creators and infuencers. On the other hand, a zombie heart, womb and prostate which hardly keep their function will only be dragged around as victims by what is dictated to them. So in the style of Aquarius, let’s draw the sails and let the wind, nature, lead us there and to those people where we touch the love and passion for creating and let’s create a new, surprisingly, shocking new ways. Maybe, just for the fun of creation itself. Even that is extremely healing.

🌹I wish to all of us a glowingly radiant hearts, wombs and prostates, because it shines better in more people having the same intention.

🌹🌹🌹This also brings me to old-and-new topics that I will address in 2021 and with which you can contact and consult me – we can work individually or even better in a circle:

• The Alchemy of Healthy Body

• The Alchemy of Conscious Conception.

• The Life Purpose

• The Radiating Heart & The Juicy Womb.

• Cycles & Rhythms

• Sacred Union of a woman and man in the Christ Consciousness.

PRICELIST OF SERVICES

BOOK MY TIME: dicascata@gmail.com

Contact me🌹DIANA🌹: WhatsApp +385915588649, Tel: +420773644388.

Published by dicascata

www.dicascata.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: